Friday
6
NOV
-
Sunday
8
NOV
$12.00 +fee & tax
BUY
Friday
6
NOV
8:30pm
18 & up
Hyena's Plano - Plano, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Friday
6
NOV
8:30pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Friday
6
NOV
10:30pm
18 & up
Hyena's Plano - Plano, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Friday
6
NOV
10:30pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Friday
6
NOV
10:30pm
18 & up
Hyena's Fort Worth - Fort Worth, TX
$12.00 +$1.50
BUY
Saturday
7
NOV
Noon
21 & up
$12.00 +$1.50
BUY
Saturday
7
NOV
8:00pm
18 & up
Hyena's Fort Worth - Fort Worth, TX
$12.00 +$1.50
BUY
Saturday
7
NOV
8:00pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Saturday
7
NOV
18 & up
Revelry Room - Chattanooga, TN - Toadies presents
$50.00 +$3.50
BUY
Saturday
7
NOV
8:00pm
18 & up
Hyena's Plano - Plano, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Saturday
7
NOV
9:00pm
21 & up
Dan's Silverleaf - Denton, TX
$10.00 +$1.50
BUY